واقعیت افزوده در صنعت ساختمان

در حالی که واقیعت مجازی می تواند شما را (بدون قدم زدن) در فضاهای مجازی ۳بعدی و ۴بعدی طبق نقشه ها و طرح های پیش ساخت حرکت دهد، اما در واقیعت افزوده (Augmented Reality)