سبک سازی ساختمان عبارت است از کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از فناوری و تکنیک های نوین امروزی و استفاده از مصالح بهینه و جدید

سبک سازی ساختمان ها را آغاز کنیم

امروزه سبک سازی ساختمان ها بسیار مورد بحث بوده و در بسیاری از کشورها در حال اجرا می باشد. سبک سازی یکی از علوم نوین در ساختمان سازی می باشد که روز به روز در حال گسترش است. سبک سازی…