در این مقاله نحوه تشخیص و انتخاب ایزوگام ساختمان مرغوب، فصل مناسب ایزوگام نمودن سقف و نحوه ایزوگام مجدد به تفصیل بیان شده است.

ایزوگام و نحوه تشخیص ایزوگام مرغوب

ایزوگام نمودن سقف یکی از مسائل مهم در ساختمان سازی می باشد که می تواند تاثیر زیادی در طول عمر ساختمان و سقف و دیوارهای خانه داشته باشد. در واقعیت بسیاری افراد به دلیل کم بودن بودجه خود یا به…