سقف های کاذب و کاربرد آن

سقف های کاذب و کاربرد آن

سقف کاذب به عنوان یک پوشش غیر باربری برای سقف اصلی در نظر گرفته می شود که بعد از سقف سازه ای اجرا می گردد. نقش سقف های کاذب نه تنها به عنوان زیبایی در معماری ساختمان بلکه به علت…