استفاده از شیشه درنماکاری ساختمانها از دیربازمورد استفاده بوده است. شما رابا برخی از معروف ترین سازه های شیشه ای دنیا آشنا میسازیم.

معروف ترین سازه های شیشه ای دنیا (قسمت اول)

معماری مدرن، امروزه در حال پیشرفت بوده و هر روزه جذابیت بیشتری پیدا می کند. استفاده از شیشه در نماکاری ساختمان ها از دیرباز مورد استفاده بوده ولی امروزه شگفتی و جلوه بیشتری به فضای شهرها داده است. در این…