خوردگی فلزات و روش های جلوگیری از آن

خوردگی فلزات و روش های جلوگیری از آن

خوردگی فلزات یک پدیده طبیعی است و به معنی تغییر خواص فلزات در اثر واکنش الکتروشیمیایی بین فلز و محیط می باشد. این تغییرات باعث تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی فلز می شود. خوردگی کاملا خود به خود صورت گرفته…