اسکلت فلزی بهتر است یا اسکلت بتنی

اسکلت فلزی بهتر است یا اسکلت بتنی

همان طور که می دانید اسکلت فلزی و بتنی در بسیاری از سازه ها و از زمان های گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار می گرفته است. اما مشکلی که همیشه ذهن مهندسان و سازندگان ساختمان را به خود…