کالا یا خدمات
گروه کالایی: مصالح پایه
نام کسب‌و‌کار:
استارتاپ ساختمان‌یار

درباره کسب و کار
ارائه‌ی خدمات ساختمانی در قالب اپلیکیشن و...

چند نمونه از مصالح
گچ، سیمان، سفال

مزیت رقابتی
پخش بدون واسطه و سریع

تلفن: 02128421111 ایمیل: news@sakhtemunyar.com همراه: 09120000000 وبسایت: sakhtemunyar.com
مشاهده‌ی وبسایت
کالا یا خدمات
گروه کالایی: مصالح پایه
نام کسب‌و‌کار:
استارتاپ ساختمان‌یار

درباره کسب و کار
ارائه‌ی خدمات ساختمانی در قالب اپلیکیشن و...

چند نمونه از مصالح
گچ، سیمان، سفال

مزیت رقابتی
پخش بدون واسطه و سریع

تلفن: 02128421111 ایمیل: news@sakhtemunyar.com همراه: 09120000000 وبسایت: sakhtemunyar.com
مشاهده‌ی وبسایت
کالا یا خدمات
گروه کالایی: مصالح پایه
نام کسب‌و‌کار:
استارتاپ ساختمان‌یار

درباره کسب و کار
ارائه‌ی خدمات ساختمانی در قالب اپلیکیشن و...

چند نمونه از مصالح
گچ، سیمان، سفال

مزیت رقابتی
پخش بدون واسطه و سریع

تلفن: 02128421111 ایمیل: news@sakhtemunyar.com همراه: 09120000000 وبسایت: sakhtemunyar.com
مشاهده‌ی وبسایت
فهرست